Αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου, airbnb.

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις

  • Ελαιοχρωματισμοί

  • Θερμομονώσεις

  • Δάπεδα

  • Ξηρά Δόμηση

  • Αλουμίνια

  • Εσωτερικές πόρτες και ντουλάπες

  • Πόρτες ασφαλείας

Ανακαίνιση Επαγγελματικών Χώρων

error: Content is protected !!